Onderwijs aan kleuters

Klik hier voor onze Visie op het Jonge Kind

1. Ieder talent telt
2. Hoge verwachtingen 
3. Leerlingen anders en uniek behandelen 
4. Ruimte voor verschil
5. We bieden een brede basis


Actief leren en spel 

Jonge kinderen leren door te spelen. Zowel van als met elkaar. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, het voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (ontwikkeling van de persoonlijkheid), motoriek (het bewegen) en de zelfstandigheid. We werken met thema’s, de activiteiten in de hoeken en de werkjes komen voort uit de SLO leerdoelen. Dit zijn landelijk opgestelde doelen voor bijvoorbeeld rekenen en taal.

De kleuters op De Klimop krijgen volop de mogelijkheid om ontdekkend, spelend en onderzoekend te leren. Onze kleutergroepen werken thematisch. Dit betekent dat er een aantal weken binnen een thema gewerkt wordt. In de hoeken staat dit thema centraal. Ieder kind kan op eigen niveau aan de leeractiviteiten in de hoeken deelnemen. De leerkracht kijkt naar de leerdoelen en zorgt dat de activiteiten in de hoeken hierop aansluiten.
 
We richten ons op een aanbod dat aanzet tot actie, en ondersteund wordt met goede instructie door de leerkracht in de vaste hoeken. Bijvoorbeeld een uitdagende huishoek, constructieve bouwhoek en experimentele zand/watertafel. Ook de materialen en speeltoestellen op het schoolplein sluiten hierbij aan. Op De Klimop werken vakdocenten, die lessen voor de vakken muziek, gym en techniek (vanaf groep 2) verzorgen.
 
We zijn een veilige plek waar een kleuter gewoon kleuter mag zijn. Een vlotte doorstroom naar groep 3 vinden we belangrijk. We houden u als ouders op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Begeleid spel helpt kinderen: ze maken zich zo de stof eerder eigen en het heeft een positief effect op vakken als rekenen of taal. Het samen spelen, onder begeleiding van de leerkracht, zorgt dat basisvaardigheden zoals luisteren naar elkaar en de beurt nemen, beter ontwikkeld worden. Ook is deze vorm van spel effectief om stressgevoelens te verminderen.
 

Soepele overgang van peuterspeelzaal naar basisschool

Een soepele overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool is iets waar wij veel aandacht aan besteden. Kleuters die zich veilig voelen, zullen optimaal tot spelen en leren komen. Zo zorgen we voor een goede overdracht tussen de peuterspeelzaal en school. Verder krijgen kinderen die bijna 4 jaar worden de mogelijkheid om sfeer te proeven in de kleuterklas. Ook in lesmethoden willen we aansluiten. Een voorbeeld van deze soepele overgang is het aanbieden van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met de thema's van de Kleuteruniversiteit en zoeken daarin naar een samenwerking en doorgaande lijn met de voorschool. Dit zorgt voor een stevige basis.
 

Doorstroom groep 2 naar groep 3

De leerlingen in groep 2 werken met meerdere thema’s in het jaar. Bijvoorbeeld over de winter of Sinterklaas. De leerkracht bedenkt  opdrachten over het thema. De hoeken in het lokaal sluiten bij deze opdrachten en het thema aan.  Kinderen leren in een omgeving waarin veel te ontdekken valt. De hoeken worden zo ingericht en bedacht, dat kinderen uit zichzelf al gaan spelen en dus leren. Deze manier van werken helpt in de overgang naar groep 3, waar het leren lezen, rekenen en schrijven centraal staan.
 

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de leerkrachten meer tijd en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte te begeleiden.
 

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode ‘KIJK!’. Dit doen we structureel gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de voortgangsgesprekken. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerling administratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en stemmen ons aanbod hierop af.