Bestuur

Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Onder BOOR vallen rond de 75 scholen, waar dagelijks aan ongeveer 30.000 leerlingen wordt lesgegeven. Het is de gezamenlijke ambitie van BOOR en van De Klimop om maximale kansen te creëren voor onze leerlingen van nu. Dit met als doel dat zij opgroeien tot volwassen wereldburgers, die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. En die weten hoe zij hun talenten daarvoor kunnen benutten. Het onderwijs van moet dus van hoge kwaliteit, eigentijds en uitdagend zijn voor elke leerling:
 
Het Best denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam.
 
De identiteit van ons onderwijs is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens en vooral het Verdrag inzake de rechten van het kind. We maken ons sterk voor maximale talentontwikkeling van elke leerling die aan onze zorg wordt toevertrouwd, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, seksuele voorkeur, etniciteit, politieke overtuiging of welk ander onderscheid dan ook. Wij voeden onze leerlingen op tot een open opstelling ten opzichte van anderen en realiseren een klimaat waarin kinderen elkaar leren kennen, begrijpen en waarderen op basis van respect en vertrouwen.

Passend Primair Onderwijs
Wij zijn als school aangesloten bij het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam). Heeft u als ouder vragen over passend onderwijs, dan kunt u deze altijd stellen aan de school. Kan de school uw vraag (nog) niet beantwoorden, dan kunt u ook terecht bij het Ouder- en Jeugdsteunpunt van PPO Rotterdam: 010 – 303 14 00  of https://pporotterdam.nl/ouder-jeugd-steunpunt/